Home ห้องพักครู

 ชั้นที่  1

ชื่อห้อง                   : ห้องพักครู

 ขนาดห้อง               : 72  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องพักครูและห้องบริการโครงการ

 

 

 

 

 

        แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

                  ผู้รับผิดชอบ