Home ห้อง E1.4

 ชั้นที่  1 

ชื่อห้อง                   :    ห้อง E1.4 (ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3)

ขนาดห้อง               :    72  ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์    :   ใช้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

            ครูเสถียร วัฒนาโภคยกิจ

                    ผู้รับผิดชอบ