Home ห้อง E1.2

 ชั้นที่  1 

ชื่อห้อง                   :    ห้อง E1.2 (ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

ขนาดห้อง               :    72  ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์    :   ใช้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

              ครูขวัญชัย  ออกฉิม

                  ผู้รับผิดชอบ