Home ห้องงานเครื่องยนต์เบื้องต้น

 

ชั้นที่ 3 แผนกวิชาช่างยนต์

ชื่อห้อง : ห้องงานเครื่องยนต์เบื้องต้น

ขนาดห้อง : 80 ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นห้องเรียนงานเครื่องยนต์เบื้องต้น


 

 

ครูอุดมพงษ์ โกศลธนทรัพย์

ผู้รับผิดชอบ