Home ห้องงานเครื่องยนต์เบื้องต้น

 ชั้นที่  3  แผนกวิชาช่างยนต์

ชื่อห้อง                    :    ห้องงานเครื่องยนต์เบื้องต้น

 ขนาดห้อง               :      ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์    :    ใช้เป็นห้องเรียนงานเครื่องยนต์เบื้องต้น

 

 

 

 

                  แผนกวิชาช่างยนต์

                        ผู้รับผิดชอบ