Home ตึกคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาคารคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปีที่สร้าง         :   2521

ขนาดพื้้นที่     :   8 x 52  เมตร

พื้นที่ใช้สอย   :   710 ตารางเมตร            

จำนวนชั้น      :    2 ชั้น