Home อาคารงานอาคารสถานที่

อาคารงานอาคารสถานที่

ปีที่สร้าง         :   -

ขนาดพื้้นที่     :   8 x 9  เมตร

พื้นที่ใช้สอย   :    288 ตารางเมตร            

จำนวนชั้น      :    1 ชั้น