Home ห้อง A4

 ชั้นที่  2

ชื่อห้อง                   : ห้อง A4 (ปฏิบัติการสตูดิโอถ่ายภาพ)

ขนาดห้อง              : 56  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องเรียนปฏิบัติการสตูดิโอถ่ายภาพ

 

 

          สมโภชน์ หลวงเทพ

              ผู้รับผิดชอบ