Home ห้อง A1

 ชั้นที่  2

ชื่อห้อง                   : ห้อง A1 (ปฏิบัติงานพาณิชย์ศิลป์)

ขนาดห้อง              : 56  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องเรียนปฏิบัติงานพาณิชย์ศิลป์

 

 

 

 

       แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

                  ผู้รับผิดชอบ