Home ห้อง A2

ชั้นที่  2

ชื่อห้อง                   : ห้อง A2 (คอมพิวเตอร์กราฟิก 2)

ขนาดห้อง              : 98  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก

 

ครูธนะวัฒน์   ปานอุรัง

ผู้รับผิดชอบ