Home ห้อง V5

ชั้นที่  1

ชื่อห้อง                    : ห้อง V5 (ปฏิบัติงานภาพพิมพ์)

ขนาดห้อง               : 84  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องเรียนปฏิบัติงานภาพพิมพ์