Home ห้อง A3

 ชั้นที่  1

ชื่อห้อง                   :   ห้อง A3 (คอมพิวเตอร์กราฟิก 1)

ขนาดห้อง              :    98  ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์   :   ใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก

 

 

 

 

          ครูหทัยกานต์  สุดสงวน

                 ผู้รับผิดชอบ