Home ห้อง CT 4.1

ชั้นที่  4  แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

ชื่อห้อง                   : ห้อง CT 4.1 (ห้องปฏิบัติงานเขียนแบบ)

ขนาดห้อง               : 112 ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องปฏิบัติงานเขียนแบบ

 

 

 

 

ครูสมชาย ศรีภูมั่น

ผู้รับผิดชอบ