Home ห้อง CT 4.3

ชั้นที่  4 แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

ชื่อห้อง                   : ห้อง CT 4.3 (ห้องปฏิบัติงานเขียนแบบ)

ขนาดห้อง               : 112 ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องปฏิบัติงานเขียนแบบ