Home ห้องคอนกรีตเทคโนโลยี

ชั้นที่  3

ชื่อห้อง                 : ห้องคอนกรีตเทคโนโลยี

ขนาดห้อง             : 112 ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องเรียนคอนกรีตเทคโนโลยี