Home ห้องเรียนทฤษฏี

ชั้นที่  3

ชื่อห้อง                 : ห้องเรียนทฤษฎี

ขนาดห้อง             : 112 ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎี

 

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบ