Home ห้องพักครูแผนกวิชาก่อสร้าง

 ชั้นที่  3

ชื่อห้อง                 :    ห้องพักครูแผนกวิชาก่อสร้าง

ขนาดห้อง             :    16 ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์    :    ใช้เป็นห้องพักครู

 

    

 

 

 

       แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

        ผู้รับผิดชอบ