Home ห้องโสตและห้องประชุมคณะวิชาช่างก่อสร้าง

 ชั้นที่  3

ชื่อห้อง                 :    ห้องโสตและห้องประชุมคณะวิชาก่อสร้าง

ขนาดห้อง             :    112 ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์    :    ใช้เป็นห้องประชุม

 

     

  

        ครูวิโรจน์  ก้าวกิจประเสริฐ

         ผู้รับผิดชอบ