Home ห้องเก็บของ

ชั้นที่  2

ชื่อห้อง                 : ห้องเก็บของ

ขนาดห้อง             : 26.6 ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องเก็บของ

 

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบ