Home ห้องทดสอบพัสดุ

ชั้นที่  1

ชื่อห้อง                 : ห้องทดสอบพัสดุ

ขนาดห้อง             : 40 ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องเรียนและห้องทดสอบพัสดุ