Home ห้อง 226

ชั้นที่  2

ชื่อห้อง                   : ห้อง 226

ขนาดห้อง               : 130 ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องเรียนร่วมหลายวิชา

 

 

ครูวินัย  วงษ์กล่อม

ผู้รับผิดชอบ