Home ห้อง COM 5

 ชั้นที่  2

ชื่อห้อง                    :    ห้อง COM 5

ขนาดห้อง               :    130 ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์    :    ใช้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

 

 

        ครูบุบผา โรจนเลิศ

           ผู้รับผิดชอบ