Home ห้อง COM 4

ชั้นที่  2

ชื่อห้อง                   : ห้อง COM 4

ขนาดห้อง               : 130 ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

 

 

ครูวสันต์   คูหาคติภพ

ผู้รับผิดชอบ