Home ห้อง COM 3

ชั้นที่  2

ชื่อห้อง                     : ห้อง COM 3

ขนาดห้อง                : 130 ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์     : ใช้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

 

ครูสุนันทา  ครุฑธามาศ

ผู้รับผิดชอบ