Home ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน

 ชั้นที่  3

ชื่อห้อง                   :   ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน

ขนาดห้อง              :   56  ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์   :   ใช้เป็นห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน

 

    

 

 

       ครูวิโรจน์   กิตติวรปรีดา              

              ผู้รับผิดชอบ