Home ห้อง 215

 ชั้นที่  1

ชื่อห้อง                  :   ห้อง 215

ขนาดห้อง              :   130 ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์   :   ใช้เป็นห้องเรียนร่วมวิชาสามัญ

 

 

 

 

            ครูกัลยา  ลูกรักษ์

              ผู้รับผิดชอบ