Home ห้อง 214

 ชั้นที่  1

ชื่อห้อง                    :   ห้อง 214 

 ขนาดห้อง                :   130 ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์    :   ใช้เป็นห้องเรียนร่วมหลายวิชา 

 

 

 

                   ครูจุฑามาศ  คงหมวก

                        ผู้รับผิดชอบ