Home ห้อง 213

 ชั้นที่  1

ชื่อห้อง                    :   ห้อง 213

ขนาดห้อง                :    130 ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์    :   ใช้เป็นห้องเรียนร่วมหลายวิชา

 

 

 

                 ครูสุภารัตน์  ไชยครี

                      ผู้รับผิดชอบ