Home อาคารทอผ้า

อาคารทอผ้า

ปีที่สร้าง          :   พ.ศ.2513

ขนาดพื้้นที่        16 x 50  เมตร 

พื้นที่ใช้สอย    :    400 ตารางเมตร           

จำนวนชั้น       :   1 ชั้น 

 

    

 

 

          ครูยุวดี  พนมพรสุวรรณ  

                ผู้รับผิดชอบ