Home ห้องสมุด

 ชั้นที่  1

ชื่อห้อง                   :   ห้องสมุด

ขนาดห้อง              :   464  ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์   :   ใช้เป็นห้องสมุด

 

    

 

      

          ครูกัลยา  ลูกรักษ์              

          ผู้รับผิดชอบ