Home

ชั้นที่  1  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

ชื่อห้อง                  : ห้องปฏิบัติการอาหาร 2

ขนาดห้อง              : 96  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องเรียนปฏิบัติการอาหาร