Home

ห้องเก็บเครื่องมือ

ขนาดห้อง              : 48  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์   : ใช้เป็นห้องเก็บเครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงาน

 

 

 

คณะวิชาช่างยนต์

ผู้รับผิดชอบ