1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการติดตั้งระบบ E – learning (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ) ทางระบบอินทราเน็ต และ E – Courseware ทางระบบอินเทอร์เน็ต ครู นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าใช้ระบบได้

2. ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ที่นำ Username และ Password การเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตให้ผู้อื่นใช้งานจะต้องรับผิดชอบตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และหากมีความจำเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะงดการให้บริการ

3. มีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยฯที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ศูนย์เทคโนโลยีสานสนเทศจึงขอปิดการให้บริการ(Block)บางเว็บไซต์ จึงขออภัยในความไม่สะดวก