1. ขอรับบันทึกซ่อมได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ดาวน์โหลด (พิมพ์ด้านหน้าและด้านหลังลงในกระดาษแผ่นเดียวกัน)
2. กรอกข้อมูลลงในบันทึกซ่อมให้ครบถ้วน (ครุภัณฑ์ที่ไม่มีหมายเลขจะไม่ดำเนินการซ่อม)
3. เสนอบันทึกซ่อมผ่านขั้นตอนตามสายงาน
4. ศูนย์เทคโนโลยีเสนอความเห็นบันทึกซ่อมตามขั้นตอน
5. แผนก/งาน เขียน ส4 จัดซื้อวัสดุ
6. แผนก/งาน เบิกวัสดุที่จัดซื้อส่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการซ่อม
8. แผนก/งาน รับเครื่องซ่อมที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว


บันทึกข้ออความแจ้งซ่อม Download...