ชื่อ ::
นางกิจจิญา  อึ่งทอง


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::
หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 
ชื่อ ::
นางสาวชนานาถ  เต็มธนัน


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 
ชื่อ ::
นางสาวรัชดาภรณ์  ตันติกำธน


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::

 
ชื่อ ::
นางสาวพรอุษา  ฉายชูวงษ์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครู


หน้าที่พิเศษ ::
ครูสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::