ชื่อ ::
นางกิจจิญา  อึ่งทอง


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูอัตราจ้าง


หน้าที่พิเศษ ::
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::ชื่อ ::
นางสาวชนานาถ เต็มธนัน


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูอัตราจ้าง


หน้าที่พิเศษ ::
ผช.หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


วุฒิการศึกษา ::
ศศ.บ.การโรงแรม


เบอร์โทร ::
ชื่อ ::
นางสาวพรอุษา ฉายชูวงษ์


ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ ::
ครูอัตราจ้าง


หน้าที่พิเศษ ::วุฒิการศึกษา ::เบอร์โทร ::