นารัณย์  ไวยานิกรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เปิดการอบรม จริยธรรม คุณธรรม นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ แผนกอาหารและโภชนการ แผนกการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ แผนกการโรงแรมและบริการ แผนกเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ณ วัดเขาวังราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗