นักเรียนชั้นปวช.๑ ,ปวช.๒ ,ปวช.๓ และนักศึกษาปวส.๑ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ และแผนกวิชาออกแบบเสื้อผ้า เข้ารับการอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ณ วัดเขาวัง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ภาพกิจกรรม