หลักสูตรที่เปิดสอน

• ประกาศณียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หลักสูตร 3 ปี
- สาขาอิเล็กทรอนิกส์
(รับผู้จบการศึกษาจาก ม.3)

• ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หลักสูตร 2 ปี
- อิเล็กทรอนิกส์
- เทคนิคคอมพิวเตอร์
- เทคนิคโทรคมนาคม
(รับผู้จบการศึกษาจาก ปวช.และ ม.6)
แนวทางการศึกษาต่อ แนวทางประกอบอาชีพ
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์,อุตสาหกรรมศาสตร์
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรม,สื่อสารโทรคมนาคม
- อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป,เทคนิคคอมพิวเตอร์,เทคนิคโทรคมนาคม  ฯลฯ


- เปิดกิจการส่วนตัวรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
- ช่างซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการเพทย์
- ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
- ช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรม
- ช่างเทคนิคในสถานีวิทยุ,โทรทัศน์
- ช่างเทคนิคโทรคมนาคม
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ข้าราชการ
- ประกอบอาชีพอิสระ