> เรียนอิเล็กทรอนิกส์ทำอะไรได้บ้าง
Home
คุณสมบัติ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรการศึกษา
 1. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 2. เป็นผู้ชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติและทฤษฎี 3. เป็นผู้สนใจงานช่างอิเล็กทรอนิกส์และสนใจเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ 4. เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ 5. เป็นผู้มีวินัยในการทำงาน 6. ชื่นชอบเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์ 7. มีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ 8. มีความสามารถพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ 9. อื่นๆ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 หลักสูตร 3 ปี - สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (รับผู้จบการศึกษาจาก ม.3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี - อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - ระบบภาพและระบบเสียง - คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ - เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม (รับผู้จบการศึกษาจาก ปวช.และ ม.6) อ่านต่อ คลิก
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 หลักสูตร 3 ปี - สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ปี - อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - ระบบภาพและระบบเสียง - คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ - เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม อ่านต่อ คลิก อ่านต่อ คลิก

 

เรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้อะไรบ้าง เรามาดูกันดีกว่า
 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ Electronics technician
สาขา อิเล็กทรอนิกส์ เรียนเกี่ยวกับอะไร
 อิเล็กทรอนิกส์เป็นการศึกษาและการควบคุมระบบที่ดำเนินการ โดยการไหลของอิเล็กตรอน หรืออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าแบบอื่นๆ ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สารกึ่งตัวนำ และหลอดสุญญากาศ การออกแบบและการสร้างวงจรไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และด้านการออกแบบฮาร์ดแวร์ของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากหลักการดังกล่าวนี้ได้ถูกนำมาประยุกต์ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องเสียง ระบบภาพ ระบบโทรทัศน์ ระบบดาวเทียม ระบบคอมพิวเตอร์เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ นอกจากนี้หลักการต่างๆทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้นำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม อุปกรณ์ต่างๆ ของอิเล็กทรอนิกส์ การติดตั้งจานดาวเทียม ซ่อมโทรทัศน์ ใช้โปรแกรมในการออกแบบวงจรได้ เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน ซ่อมเครื่องคอมพิวตอร์ ช่างไฟฟ้ากับช่างอิเล็กทรอนิกส์ต่างกันอย่างไร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ : ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องส่ง เครื่องมือต่างๆ ช่างไฟฟ้า : อยู่กับระบบไฟฟ้าที่เน้นใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงาน หรือเรียกกันว่าไฟฟ้ากำลังครับ เดินสายไฟ ตู้จ่ายไฟ อะไรประมาณนี้ 1. ปวช. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2. ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3. ปริญญาตรี/ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / ครุศาสตรอุตสาหกรรม/ สาขาคอมพิวเตอร์ /สาขาเทคโนโลยี และสายอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน 4. ปริญญาโท 5. ปริญญาเอก * หมายเหตุ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน สถาบันต่างๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ อาชีพอิสระหรือกิจการส่วนตัว 1. ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เตารีด พัดลม หม้อหุงข้าว เป็นต้น ซ่อมเตารีด ซ่อมพัดลม ซ่อมหม้อหุงข้าว 2. ช่างซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ วีซีดี ดีวีดี เป็นต้น ซ่อมโทรทัศน์ ซ่อมวีซีดี ซ่อมดีวีดี 3. ช่างซ่อมโทรศัพท์ เดินระบบโทรศัพท์ ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ ซ่อมโทรศัพท์ เดินระบบโทรศัพท์ ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ 4. ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ซ่อมบำรุงและโปรแกรม ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ซ่อมบำรุง ลงโปรแกรมอัปเดต OTA 5. ช่างประกอบ ซ่อม ติดตั้งระบบเสียง และงานปรับแต่งระบบเสียง(Mix) ช่างประกอบ ซ่อม ติดตั้งระบบเสียง และงานปรับแต่งระบบเสียง(Mix) 6. งานลงโปรแกรม ประกอบ และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 7. งานเดินระบบและแก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานเดินระบบและแก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 8. งานเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น วงจรไฟวิ่ง โปรแกรม หุ่นยนต์ เป็นต้น วงจรไฟวิ่ง โปรแกรม หุ่นยนต์ 9. งานรับออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ แผ่นวงจรพิมพ์ 10. งานติดตั้งระบบสายอากาศวิทยุและโทรทัศน์ งานติดตั้งระบบสายอากาศวิทยุและโทรทัศน์ 11. งานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ 12. จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ งานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานราชการ 1. ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ 2. ตำแหน่งช่างโทรศัพท์ (CAT TOT TT&T หรืออื่น ๆ ) 3. ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 4. ตำแหน่งช่างติดตั้งและซ่อมระบบจานรับสัญญาณดาวเทียม 5. ตำแหน่งช่างระบบเครือข่าย (CAT TOT TT&T หรืออื่น ๆ ) 6. ตำแหน่งพนักงานแนะนำสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในห้างสรรพสินค้า 7. ตำแหน่งนายช่างอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานอุตสาหกรรม 8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในหน่วยงานต่าง ๆ 9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ดูแลและติดตั้งระบบภาพและเสียง การประชุม ทั่วไป ในหน่วยงานราชการหรือเอกชน ดร.เรืองแสง ห้าสกุล ดร.ณรงค์ชัย สุขเสาวคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม คุณสมศักดิ์ มหาวิริโย คุณนุสรา หนาแน่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการสำนัก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักโครงข่ายพื้นฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย คุณชาตรี ปัญจวัฒนคุณ คุณรุ่งโรจน์ หวนระลึก ผู้จัดการ บริษัท ชาตรี ซาวด์ จำกัด ผู้จัดการ บริษัท ไฮโซลูชั่นอ๊อฟเทเลวิชั่นเน็ตเวิร์ค จำกัด ตัวอย่างงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานราชการ อ.ทวีศักดิ์ โชติรัตนภิรมย์ ตำแหน่งช่างโทรศัพท์ TOT ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ วท.ราชบุรี 1. ตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2. ซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3. บัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 4. อื่น ๆ 1. วิทยาลัยเทคนิคอื่นๆ 2. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 3. วิทยาลัยสารพัดช่าง 4. มหาวิทยาลัยราชมงคลต่าง ๆ 5. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ 6. วิทยาลัยสายอาชีพเอกชน 7. ห้องสมุด 8. อินเตอร์เน็ต 9. เว็บ และ 10. อื่น ๆ
แนวทางการศึกษาต่อ
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง
ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนหนึ่งของศิษย์เก่า
newnaew.net คลิกที่นี่ naenaew.blogspot.com คลิกที่นี่
ดูแลโดย ครูขวัญชัย ออกฉิม แผนกอิเล็กทรอนิกส์