จบแล้วไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

  • อาชีพการทำของที่ระลึก
  • อาชีพการทำเครื่องประดับสำหรับการแต่งกาย
  • อาชีพการทำเครื่องประดับสำหรับตกแต่งบ้าน
  • อาชีพออกแบบลวดลาย
  • อาชีพการเขียนลวดลาย
  • อาชีพการตกแต่งลวดลาย
  • อาชีพการออกแบบลวดลายรูปลอกน้ำ
  • อื่น ๆ