โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง