เรียนเทคนิคสถาปัตย์จบมา มีงานทำ

  • ออกแบบอาคารพักอาศัยขนาดใหญ่
  • เขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย
  • ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
  • เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
  • ควบคุมงานก่อสร้างทำหุ่นจำลอง
  • ถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรมภายนอกและภายใน
  • ประมาณราคาทำสัญญารายการ
  • อื่น ๆ