อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาชีพออกแบบป้ายเขียนป้าย
  • อาชีพเขียนภาพล้อ
  • อาชีพเขียนภาพเหมือน
  • อาชีพออกแบบต้นฉบับ
  • อาชีพออกแบบกราฟิกบนคอม ฯ
  • อาชีพตัดสติกเกอร์
  • อื่น ๆ