วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บ่มเพาะ ฯ จัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขัยนแผนธุรกิจ ประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมตะนาวศรี อาคารทวารวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดยมีนักเรียน นักศึกษาและครูที่ปรึกษาธุรกิจ

จากแผนกวิชาต่างๆ เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน