วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บ่มเพาะ ฯ ได้นำนักศึกษาที่ผ่านการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ

ศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ณ ร้านขนมไทยลูกเจี๊ยบ จ. เพชรบุรี