โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่. 29 สิงหาคม 2561 ณ สถานที่ผลิตและจำหน่ายกระเป๋า Marah และบริษัทเอ แอน เจ ผลไม้ไทย จำกัด จ.ราชบุรี

 

ภาพกิจกรรม