โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี วท.รบ

ภาพกิจกรรม