นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และเขียนแผนธุรกิจ

ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี อาคารทวารวดี

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี