ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วท.รบ นำธุรกิจผ้าทอศิลป์ แผนกวิชาคหกรรม เข้ารับการประเมินระดับชาติ

ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี

 

ภาพกิจกรรม