โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ สูการเป็นผู้ประกอบการ

วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ โรงงานเถ้าฮงไถ่ , ร้านผ้ามณี คูบัว , จิปาถะภัณฑ์สถาน บ้านคูบัว

ภาพกิจกรรม