โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

 

ภาพกิจกรรม